Etický kodex

Družstvo Julnam ctí hodnoty jako jsou svědomitost, preciznost, loajálnost a odpovědnost při údržbě a ochraně svěřeného majetku. Lpíme na dodržování platných zákonů, jakož i na profesionální jednání našich zaměstnanců a dodavatelů.
Rádi bychom, aby tento etický kodex předcházel konfliktním situacím a dával odpovědi na otázky dříve, než budou položeny.


  • Dodržování pravidel


Řídíme se platnými právními předpisy, normami a interními předpisy. Dbáme na to, abychom vždy postupovali v souladu s nimi a tím přispívali k budování dobrého jména firmy.


  • Korupce a nečestné obchodní praktiky


Družstvo Julman se staví proti všem formám korupce včetně vydírání a úplatkářství. Netolerujeme nabízení nebo přijímání darů či jiné formy úplatku, které by mohly jakkoliv ovlivnit obchodní jednání.
Naši zaměstnanci dodržují platné zákony a neuznávají dohody, které by nečestným způsobem narušovaly obchodní rozhodování. Naši zaměstnanci nesmějí nabízet nebo čerpat žádná zvýhodnění, která by byla nad rámec slušného a férového jednání.


  • Střet zájmů


Jsme si vědomi faktu, že se naši zaměstnanci mohou ocitnout v situacích, kdy existuje riziko střetu osobních zájmů se zájmy Družstva Julman. Nastane-li tato situace, je nutné informovat svého nadřízeného, který vyhodnotí možná rizika. Každý potencionální střed pečlivě analyzujeme. Dojdeme-li k závěru že se jedná o střet zájmů je postupováno dle platné legislativy a interních předpisů zabývající se touto problematikou.


  • Chování a osobní vystupování


Všichni naši zaměstnanci jsou povinní respektovat své nadřízené a kolegy dle zásad vzájemné důvěry a spolupráce. Stejně tak při jednají se zákazníky, dodavateli či třetími osobami jsou naši zaměstnanci povinni jednat korektně a s respektem. Každý jednotlivec má právo vyjádřit svůj názor bez ohledu svou funkci či postavení. K případným problémům či názorovým střetům je přistupováno s respektem a je kladen důraz na nalezení konsenzu v zájmu a spokojenosti všech zúčastněních. Naši zaměstnanci si uvědomují, že navenek zastupují Družstvo Julman, a ne své osobní zájmy.


  • Lidská práva a diskriminace


V naší firemní kultuře je pevně zakotven respekt všech osob ve smyslu práv a rovnosti bez rozdílu rasy, pleti, pohlaví, věku, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu. Respektujeme důstojnost, soukromí a osobnost každého jedince. Družstvo Julman u svých zaměstnanců netoleruje žádnou formu diskriminace a nerovné zacházení se zákazníky, dodavateli, kolegy či partnery.


  • Interní komunikace a nakládání s informacemi


Veškeré informace, které získávají naši zaměstnanci v rámci interní komunikace, jsou považovány za citlivé a třeba s nimi tak zacházet. Zaměstnanci nesmějí tyto informace využít pro vlastní účely nebo je poskytnout třetím osobám, nepovoluje-li interní předpis.


  • Ochrana dat


Ctíme soukromé, firemní i duševní vlastnictví. Data a osobní údaje, která nám sdělí obchodní partneři či je získáme od třetích stran, jsou důvěrná a vztahuje se na ně povinnost utajení. S těmito daty mohou nakládat pouze kompetentní zaměstnanci. S daty je nakládáno s náležitou péčí, a pří práci s nimi je postupováno dle příslušné legislativy zabývající se oblastí ochrany dat.


  • Bezpečnost práce


Všichni naši zaměstnanci jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se jejich jednání bezprostředně týká. Znalost základních povinností vyplývajících z právních předpisů, zásad BOZP a požadavků našich partnerů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů našich zaměstnanců.


  • Odpovědnost


Všichni naši zaměstnanci jsou vedeni k dodržování obsahu tohoto morálního a etického kodexu. Zásady a pravidla, které jsou obsaženy v tomto kodexu, jsou neodmyslitelnou součástí naší firemní kultury a tvoří hodnotové pilíře Družstva Julman.